Rekrutacja

Chcesz wziąć udział w projekcie - zgłoś się do swojego Ośrodka Pomocy Społecznej lub Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej. Dane adresowe znajdziesz w zakładce KONTAKT.

 

Grupę docelową stanowią:

a) osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym osoby bezrobotne, które zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zostały sprofilowane jako oddalone od rynku pracy;

 

b) otoczenie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w zakresie niezbędnym do wsparcia osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach programu.

 

Preferencje dotyczące grup docelowych

a) osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

b) osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,

c) osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek,

d) osoby lub rodziny korzystające z PO PŻ, pod warunkiem że zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin nie będzie powielał działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ.

 

Uczestniczkami i uczestnikami projektu mogą zostać:

- osoby lub rodziny korzystające/kwalifikujące się do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z art. 7 ustawy o pomocy społecznej

- osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy o zatrudnieniu socjalnym

- osoby przebywające lub opuszczające pieczę zastępczą, rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

- osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich

- osoby przebywające w MOW/MOŚ,

- osoby niepełnosprawne

- osoby niesamodzielne

- osoby korzystające z PO PŻ.

 

Warunkiem udziału w projekcie jest zamieszkiwanie na terenie powiatu bielskiego, przy czym Partnerzy projektu realizują działania na rzecz uczestniczek i uczestników projektu zamieszkujących na terenie Gminy, w której siedzibę ma Partner, natomiast Partner Wiodący realizuje formy wsparcia dla mieszkanek i mieszkańców Powiatu Bielskiego.

 

Planuje się objęcie wsparciem 600 osób.

 

 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Made with Namu6